Kody Pkwiu, Klasyfikacja Pkwiu - Wyszukiwarka Kodów Pkwiu     Kody PKD 2007     Kody CPV     Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

E-Pkwiu

Wpisz szukane s_owo lub fraz_:

uwzgl_dnij dzia_y, grupy oraz klasy
poka_ wyja_nienia
Sekcje kod__w E-Pkwiu:
 1. PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
 2. PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
 3. RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO
 4. WĘGIEL KAMIENNY I WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
 5. ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY
 6. RUDY METALI
 7. POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
 8. USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 9. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
 10. NAPOJE
 11. WYROBY TYTONIOWE
 12. WYROBY TEKSTYLNE
 13. ODZIEŻ
 14. SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
 15. DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
 16. PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
 17. USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 18. KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
 19. CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
 20. PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
 21. WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
 22. WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 23. METALE
 24. WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
 25. KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
 26. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 27. MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 28. POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
 29. PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
 30. MEBLE
 31. POZOSTAŁE WYROBY
 32. USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ
 33. ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 34. WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY
 35. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH
 36. USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 37. USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 38. BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 39. BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 40. ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 41. SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 42. HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 43. HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 44. TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
 45. TRANSPORT WODNY
 46. TRANSPORT LOTNICZY
 47. MAGAZYNOWANIE I USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT
 48. USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE
 49. USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM
 50. USŁUGI ZWIĄZANE Z WYŻYWIENIEM
 51. USŁGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
 52. USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 53. USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
 54. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
 55. USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE
 56. USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI
 57. USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 58. USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANEZ FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZ
 59. USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
 60. USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 61. USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO
 62. USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 63. USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE; USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH
 64. USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH
 65. USŁUGI REKLAMOWE; USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 66. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 67. USŁUGI WETERYNARYJNE
 68. WYNAJEM I DZIERŻAWA
 69. USŁUGI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
 70. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE REZER
 71. USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE I OCHRONIARSKIE
 72. USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 73. USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 74. USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 75. USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
 76. USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
 77. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM
 78. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA
 79. USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE
 80. USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY
 81. USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 82. USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
 83. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE
 84. USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 85. POZOSTAŁE USŁUGI INDYWIDUALNE
 86. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
 87. RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE I USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE
 88. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
www.e-pkwiu.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.e-pkwiu.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji